Contoh Soal Ujian Akhir Semester IPA (1)

Berikut ini Contoh Soal Ujian Akhir Semester Mata Pelajaran IPA. Kisi-kisi soal ini mungkin dapat anda jadikan media untuk belajar (bagi para siswa) atau referensi untuk merumuskan soal ujian bagi anda para pendidik (Guru).

Pilhan Ganda

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

1. Perhatikan data-data di bawah ini !
    1) Merkurius             2) Venus                      3)Saturnus                   4)Yupiter             
    Data tersebut yang termasuk golongan planet dalam  adalah :
    A. 1 dan 2                                                               C. 2 dan 3
    B. 1 dan 3                                                               D. 2 dan 4

2. Asteroid termasuk anggota tata surya yang terletak antara ….
    A. Bumi dan mars                                                   C. Jupiter dan saturnus
    B. Mars dan yupiter                                                 D. Saturnus dan Uranus

3. Dalam teori Heliossentris dikatakan, matahari sebagai pusat peredaran tata surya. 
   Arah revolusi planet-planet dalam tata surya adalah….
    A. Searah dengan arah perputaran arah jarum jam
    B. Berlawanan dengan arah perputaran arah jarum jam
    C. Tegak lurus dengan arah perputaran arah jarum jam
    D. Membentuk sudut 50 terhadap arah perputaran arah jarum jam

4. Salah satu planet yang mempunyai ciri-ciri : Bulat pepat pada kutubnya dan 
    mengembung dikatulistiwanya adalah planet ….
A.    Mars                                                                  C. Yupiter
B.     Bumi                                                                  D. Venus

5. Salah satu akibat rotasi bumi adalah….
    A. Terjadinya pergantian siang dan malam
    B. Terjadinya pergantian musim
    C. Terjadinya Perbedaan lamanya siang dan malam
    D. Terjadinya gerhana bulan atau matahari

6. Salah satu akibat revolusi bumi adalah….
    A. Terjadinya pergantian siang dan malam 
    B. Terjadinya gerak semu harian matahari              
    C. Terjadinya bentuk bumi menjadi pepat
    D. Terjadinya pergantian musim

7. Pada saat kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam keadaan lurus, bulan 
    nampak dari bumi sebagai ….
    A. Bulan sabit                                                         C. Bulan mati
    B. Bulan baru                                                          D. Bulan purnama

8. Air laut terkadang pasang dan surut.Terjadinya pasang surut air laut disebabkan karena …..
    A. Bumi dan bulan mengellilingi matahari bersama-sama
    B. Grafitasi bulan dan grafirtasi matahari bekerja pada bumi
    C. Bumi dan bulan berputar pada porosnya
    D. Bulan mengelilingi bumi.

9. Perhatikan posisi matahari (M), bumi (B) dan bulan (b) berikut ini. Posisi bulan 
    yang menyebabkan pasang naik maksimum air laut terjadi pada nomor 
     A. 1                                                                                    C. 2
     B. 3                                                                                    D. 4

10. Perhatikan posisi matahari (M), bumi (B) dan bulan (b) berikut ini. Posisi bulan 
     yang menyebabkan terjadinya gerhana bulan pada nomor 
      A. 1                                                                       C. 2
      B. 3                                                                       D. 4

11. Solder dihubungkan pada sumber tegangan 200 V dan digunakan selama 30 menit. Jika kuat arus yang mengalir 0,6 A; energi listrik yang digunakan oleh solder adalah....
       A.  3.600 J                                                            C.  36.000 J
       B.  21.600 J                                                          D.  216.000 J

12. Rumah Pak Slamet menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari: 3 lampu masing-masing 20 W, 3 lampu masing-masing 40 W yang digunakan selama 12 jam per hari, satu pompa air 250 W yang digunakan selama 4 jam sehari, dan setrika 300 W yang digunakan selama 2 jam per hari. Apabila tarif listrik Rp. 900,-/kWh, rekening listrik yang harus dibayar Pak Slamet selama satu bulan (30 hari) adalah....
       A.  Rp. 99.520,-                                                   C.  Rp. 103.520,-
       B. Rp. 101.520,-                                                  D.  Rp. 105.520,-

13.  Kunpulan muatan listrik pada suatu benda disebut....
       A. listrik dinamis                                                  C. listrik statis
       B. kuat arus                                                          D. energi

14.  Suatu benda bermuatan positif jika benda tersebut...
       A. kehilangan elektron                                         C. mendapatkan proton
       B. mendapatkan elektron                                     D. mendapatkan neutron

15.  Benda-benda yang sulit menghantarkan listrik disebut....
       A. konduktor                                                       C. semikonduktor
       B. isolator                                                             D. konvektor

16.  Terdapat 4 buah benda bermuatan listrik A, B, C, dan D. Benda A dengan B tarik menarik, B dengan C tolak menolak, dan C dengan D tarik menarik. Jika benda A ternyata adalah batang kaca yang telah digosok dengan kain sutera, pernyataan manakah yang benar?
       A.  B dan C bermuatan negatif, D bermuatan positif
       B.  B dan C bermuatan positif, D bermuatan negatif
       C.  B bermuatan positif, C dan D bermuatan negatif
       D.  B bermuatan negatif, C dan D bermuatan positif

17.  Alat pendeteksi adanya muatan listrik disebut....
       A.  termometer                                                     C.  termoskop
       B.  elektroskop                                                     D.  isolator

18.  Daerah di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet disebut....
       A.  kutub magnet                                                 C.  garis gaya magnet
       B.  medan magnet                                                D.  magnet elementer

19.  Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut....
‘      A.  Inklinasi                                                         C. Deklinasi
       B.  kutub bumi                                                     D. kutub magnet

20.  Kegiatan yang tidak menambah kekuatan elektromagnet adalah....
       A.  memperbesar arus listrik                                 C.  mengubah arah arus listrik
       B.  memberi inti besi pada kumparan                   D.  menambah jumlah lilitan

21. Pernyataan dibawah ini yang benar mengenai pengertian Gen adalah….
      A. Unit terkecil dari kromosom yang mengandung satuan sifat keturunan yang 
           akan diwariskan
      B. Unit terbesar dari kromosom yang membawa sifat keturunan
      C. Kromosom yang mengalami perubahan dalam proses pembelahan sel
      D. Satuan terbesar dari sel

22. Sel zygot manusia mempunyai 46 kromosom yang berasal dari….
      A. Sel telur 21 dan sel sperma 25                         
      B. Sel telur 22 dan sel sperma 24                          
      C. Sel telur 23 dan sel sperma 23
      D. Sel telur 24 dan sel sperma 22

23.Sifat yang tampak dari luar setiap individu adalah .....
      A. Genotip                                                            C. Kromosom
      B. Diploid                                                             D. Fenotip

24. Macam gamet pada Tt adalah ....
      A. Tt                                                                      C. t
      B. T                                                                       D. T dan t

25. Individu Tt berbadan tinggi, jadi T bersifat ....
      A. Dominan                                                          C. Resesif
      B. Semi dominan                                                  D. Intermediet

26. Buah banyak ,besar, rasanya manis bijinya sedikit, merupakan sifat unggul pada 
      tanaman buah. Dalam persilangan, sifat-sifat tersebut merupakan ....
      A. Sifat genotip                                                    C. Sifat fenotip
      C. Sifat dominan                                                   D. Sifat resesif

27. Persilangan antara tanaman apel berbatang tinggi(TT) dengan tanaman apel 
     berbatang rendah(tt),Menghasilkan F1 tanaman apel berbatang tinggi,apabila 
     F1 disilangkan  sesamanya maka rasio genotip F2 nya adalah ….
      A. 25% TT:50% Tt: 25% tt                     C. 75% TT : 25% tt                            
      B. 50 % TT : 50% tt                                D.25% Tt : 50% TT : 25% tt16.P1 :

28. Mirabilis jalapha merah X Mirabilis jalapha putih MM X  mm F1 : Mirabilis 
      jalapha warna merah muda ( Mm ), apabila F1 disilangkan sesamanya, 
      maka rasio fenotif F2 nya adalah….
      A. 3 Mirabilis jalapha merah : 1 Mirabilis jalapha putih
      B. 1 Mirabilis jalapha merah : 2 Mirabilis jalapha merah muda :1 Mirabilis 
           jalapha putih
      C. 1 Mirabilis jalapha merah muda : 2 Mirabiis jalaphamerah: 1 Mirabilis 
           jalapha putih
      D. 3 Mirabilis jalapha putih : 1 Mirabilis jalapha Merah

29. Dari persilangan antara tumbuhan berbiji bulat kuning(BBKK) dengan 
      tumbuhan berbiji lonjong putih(bbkk),menghasilkan keturunan F1 
      tumbuhan berbiji bulat  kuning (BbKk). Apabila F1 disilangkan dengan 
      sesamanya maka kemungkinan keturunan F2 yang bergenotip bbkk adalah ….
      A. 1/16                                                                  C.  2/16
      B. 3/16                                                                  D. 4/16

30. Dari soal no.26 diatas,maka rasio fenotif F2 nya adalah ….
      A. 3 :1                                                                   C.  1 : 2 : 1
        B. 2 : 1 : 2                                                              D. 9 : 3 : 3 : 1

 31. Pengertian bioteknologi adalah ....
       A.  Pemanfaatan teknik biologi dan fisika untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi  
             kepentingan manusia dalam bidang kesehatan
       B.  Pemanfaatan organisme atau bahan yang dihasilkan organisme untuk menghasil-kan  
             produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia
       C.  Pemanfaatan teknik rekayasa genetika untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi  
             kepentingan manusia dalam bidang pertanian
       D.  Penerapan radiasi atau penyinaran untuk meningkatkan hasil pangan

 32. Yang bukan keuntungan dari bercocok tanam secara hidroponik adalah  ....
       A. Hanya menggunakan lahan sempit
       B. Hemat pupuk
       C. Rentan terhadap penyakit yang berasal dari dalam tanah
       D. Resisten terhadap penyakit yang berasal dari dalam tanah

33. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yoghurt adalah ….
      A. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus termophilus
      B. Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremoris
      C. Rhizopus oryzae dan Rhizopus stoloniferus
      D. Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus oryzae

34. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah ….
A. Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae               C. Saccaromyces cereviaceae
B. Aspergilus soyae dan Aspergilus oryzae                     D. Asetobacter xylinum

35. Salah satu upaya untuk memperoleh hewan unggul tanpa harus menghadirkan penjantan adalah ...
       A. Inseminasi                                                                   C. Konjugasi
       B. Fertilisasi                                                                     D. Isogami

36. Pada teknologi bayi tabung fertilisasi dilakukan di laboratorium menggunakan 
      media yang telah dikondisikan seperti ....
       A. Tuba falopi                                                                  C. Uterus
       B. Oviduct                                                                       D. Vagina

37. Penanaman tanaman dalam media air dan arang disebut ....
      A. kultur jaringan                                                              C. kultur pasir
      B. hidroponik                                                                    D. kultur sel

38. Ciri khas dari hasil kloning adalah ...
      A. Sel-sel yang dihasilkan identik satu sama lain
      B. Sel-selnya cepat membelah diri
      C. Sel-sel yang dihasilkan sifat genetiknya berbeda dengan induknya
      D. Sel-selnya cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan

39. Tujuan utama dari kultur jaringan untuk ....
       A. Meningkatkan jumlah hasil pertanian
       B. Memproduksi tanaman dalam jumlah besar pada varietas unggul
       C. Memproduksi makanan dalam jumlah besar pada makanan bergizi
       D. meningkatkan kualitas makanan dan tanaman

40. Berikut ini yang bukan termasuk hasil bioteknologi konvesional  adalah ...
      A. Pembuatan tahu                                               C. Pembuatan keju
      B. Pembuatan pupuk kompos                               D. Pembuatan tape


Contoh Soal Ujian Akhir Semester IPA, kisi-kisi, bank soal

Soal Esai

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini !

1. Jagung biji licin warna kuning di silangkan dengan biji kisut warna coklat. F1 disilangkan   
sesamanya, dan diperoleh F2 dengan fenotip yang bervariasi:
a.  Buatlah diagram persilangannya !
b. Tentukan perbandingan fenotip F2nya !
c. Berapa presentase licin kuning?

2. Sebuah transformator dihubungkan dengan tegangan 120 volt. Jika lilitan primernya 40 dan lilitan sekundernya 160, maka besarnya tegangan sekunder adalah...

3. Keluarga Pak Por menggunakan 4 buah lampu 25 watt, TV 100 watt, dan kipas angin 50 watt. Setiap harinya peralatan tersebut digunakan selama 10 jam. Jika harga listrik Rp. 750,-/kWh. Tentukan biaya listrik yang harus dibayar Pak Por pada bulan Maret!
  
Semoga  Contoh Soal Ujian Akhir Semester IPA ini bermanfaat.

Tidak ada komentar